CENTRALNI TURISTIČKI REGISTAR

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Autentifikacija

CENTRALNI TURISTIČKI REGISTAR

-Izvod iz Zakona o turizmu Crne GoreCentralni turistički registar je jedinstvena, elektronska, javna baza podataka, sa podacima o subjektima koji obavljaju djelatnost u oblasti turizma i ugostiteljstva, a koji su registrovani ili evidentirani za obavljanje te djelatnosti u skladu sa ovim zakonom, kao i drugim podacima u skladu sa ovim zakonom;

Centralni tursitički registar uspostavlja se na osnovu postojećih registara koje vode Ministarstvo i organi lokalne uprave.
Upis i brisanje


(1) U Centralni turistički registar upisuju se:
- turističke agencije-organizatori putovanja;
- turističke agencije-posrednici.
- kategorisane luke nautičkog turizma
- pružaoci usluga u nautičkom turizmu ;
- kupališta i pružaoci usluga na kupalištima;
- skijališta i pružaoci usluga na skijalištima;
- lica koja pružaju usluge u domaćinstvima i seoskim turističkim domaćinstvima.
- turistički vodiči;
- kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti.
(2) Radi upisa ili brisanja iz Centralnog turističkog registra, nadležni organi lokalne uprave dužni su da konačna rješenja, koja donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, sa popunjenim obrascima za upis, odnosno brisanje iz registra, dostave Ministarstvu bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana konačnosti rješenja.
(3) Centralni turistički registar vodi Ministarstvo.
(4) Podaci iz Centralnog turističkog registra su javni.

U Centralni turistički registar upisuju se:
- Nacionalna turistička organizacija;
- regionalne turističke organizacije i
- lokalne turističke organizacije.